Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę
Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 02

Finansavimo tikslas: 

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Finansuojamos veiklos: 

1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Galimi pareiškėjai: 

Privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus.

Atrankos būdas:

Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 

Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas:

1.kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);

2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).

Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas:

1. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);

2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti pirmam kvietimui iki 2 500 000 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

 • energetikai ir tvariai aplinkai – iki 185 500 Eur (šimto aštuoniasdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų eurų);
 • įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 895 250 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų);
 • agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 182 750 Eur (šimto aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų);
 • naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 431 750 Eur (keturių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų);
 • sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 154 000 Eur (šimto penkiasdešimt keturių tūkstančių eurų);
 • transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 650 750 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-06-19 09:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2017-10-19 16:00 val. 

Kita informacija: 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. siunčiamas elektroninis dokumentas (ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 19 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą iki 2017 m. spalio 19 d. 16:00 val.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga
Įgyvendinančiosios institucijos adresas: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius
Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas): Mantas Biekša, tel. 8 652 70 373, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas: 

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę
Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 01

Kvietimas pasibaigęs

Finansavimo tikslas:

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Finansuojamos veiklos: 

1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Galimi pareiškėjai: 

Privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus.

Atrankos būdas:

Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 

Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas:

1.kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);

2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).

Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas:

1. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);

2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti pirmam kvietimui iki 2 500 000 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

 • energetikai ir tvariai aplinkai – iki 185 500 Eur (šimto aštuoniasdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų eurų);
 • įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 895 250 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų);
 • agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 182 750 Eur (šimto aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų);
 • naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 431 750 Eur (keturių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų);
 • sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 154 000 Eur (šimto penkiasdešimt keturių tūkstančių eurų);
 • transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 650 750 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-01-16 09:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2017-03-16 16:00 val. 

Kita informacija: 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. siunčiamas elektroninis dokumentas (ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 16 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą iki 2017 m. kovo 16 d. 16:00 val.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga
Įgyvendinančiosios institucijos adresas: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius
Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas): Mantas Biekša, tel. 8 652 70 373, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas: 

 

Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03

Kvietimas pasibaigęs

Visuotinė dotacija (VP2-1.3-ŪM-05-K). Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ (toliau – priemonė) kvietimas Nr. 03
Veiksmų programa Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Priemonė Inočekiai LT
Kvietimo suma 7 000 000 (septyni milijonai) Lt
Remiamos veiklos sritys Inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas
Galimi pareiškėjai Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, paraiškos pateikimo (registravimo) dieną veikiantys ilgiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) litų per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau kaip metus
Didžiausia galima projekto vertė 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt. Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendros projekto vertės
Paraiškų pateikimo terminas Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas 2014 m. gegužės 21 d. 8:00 val. Kvietimas stabdomas 2014 m. liepos 21 d. 16:00 val.
Paraiškų pateikimo tvarką, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjams galima rasti http://inocekiai.mita.lt
Informaciją apie kvietimą teikia
 • Mantas Biekša, tel.: (8 5) 264 4713, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Natalija Košeleva, tel. (8 5) 212 7433, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas.

 

Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02

Kvietimas pasibaigęs

Visuotinė dotacija (VP2-1.3-ŪM-05-K). Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ (toliau – priemonė) kvietimas Nr. 02
Veiksmų programa 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Priemonė Inočekiai LT
Kvietimo suma 2 500 000 (du milijonai penki šimtai tūkstančių) Lt
Remiamos veiklos sritys Inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas
Galimi pareiškėjai SVV subjektai, išskyrus viešąsias įstaigas, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus
Didžiausia galima projekto vertė 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt. Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendros projekto vertės
Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kvietimas teikti paraiškas stabdomas 2013 m. balandžio 15 d. arba surinkus paraiškų, kurių bendra prašomos finansuoti sumos vertė yra 20 procentų didesnė nei kvietime numatyta suma
Paraiškų pateikimo tvarką, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjams galima rasti http://inocekiai.mita.lt
Informaciją apie kvietimą teikia
 • Mantas Biekša, tel.: (8 5) 264 4713, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Daiva Krasauskaitė, tel.: (8 5) 212 7430, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5) nuostatas

 

Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01

Kvietimas pasibaigęs

Visuotinė dotacija (VP2-1.3-ŪM-05-K). Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ kvietimas Nr. 01
Veiksmų programa 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Priemonė Inočekiai LT
Kvietimo suma 2 500 000 (du milijonai penki šimtai tūkstančių) Lt
Remiamos veiklos sritys Inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas
Galimi pareiškėjai SVV subjektai, išskyrus viešąsias įstaigas, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus
Didžiausia galima projekto vertė 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt. Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendros projekto vertės
Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kvietimas uždaromas surinkus paraiškų, kurių bendra prašomos finansuoti sumos vertė yra 20 procentų didesnė nei kvietime numatyta suma 
Paraiškų pateikimo tvarką, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjams galima rasti http://inocekiai.mita.lt
Informaciją apie kvietimą teikia
 • Daiva Krasauskaitė, tel.: (8 5) 212 7430, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Mantas Biekša, tel.: (8 5) 264 4713, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5) nuostatas 
© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.