Kvietimai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

DALYVAUTI AKCELERAVIMO PROGRAMOJE NORVEGIJOS KARALYSTĖJE

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, bendradarbiaudama su Norvegijos Karalystės (toliau – Norvegija) agentūra „Innovation Norway“, kviečia įmones dalyvauti akceleravimo programoje, kurią vykdys Norvegijos inovacijų konsultacinė kompanija „Proneo“. Akceleravimo programos metu bus teikiamos profesionalios konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos, kontaktų verslui plėtoti paieškos paslaugos įmonėms, leidžiančios joms augti per kuo trumpesnį laiką, pasitelkiant įvairias pažangias priemones ir metodus. Planuojama, kad akceleravimo programa anglų kalba truks 5 darbo dienas ir vyks 2017 m. rugsėjo mėn. Norvegijoje. Dalyvavimo verslo akceleravimo programoje išlaidos apmokamos Žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

Tikslas Skatinti Lietuvos įmonių, veikiančių žaliosios pramonės inovacijų srityje, augimą, naujų gaminių, paslaugų ir technologijų vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su Norvegijos organizacijomis žaliosios pramonės inovacijų srityje, naudojantis Norvegijos mokslo ir technologijų akceleratorių teikiamomis akceleravimo paslaugomis.
Remiama veikla Įmonių dalyvavimas Norvegijos mokslo ir technologijų akceleratorių vykdomose akceleravimo programose.
Atrankos kriterijai

Privalomi atrankos kriterijai (už kiekvieną iš jų paraiška turi gauti bent po 3 balus)

 • įmonės vystomas(-i) produktas(-ai), kuriam(-iems) reikalingos akceleravimo paslaugos, yra inovatyvus(-ūs) ir perspektyvus(-ūs);
 • įmonės vystomas(-i) produktas(-ai), kuriam(-iems) reikalingos akceleravimo paslaugos, yra susijęs(-ę) su žaliosios pramonės inovacijomis.

Prioritetiniai atrankos kriterijai:

 • įmonė veikia aukštos pridėtinės vertės sektoriuje ir turi didelį augimo potencialą;
 • įmonė yra pasirengusi vystyti produktą(-us) tarptautiniu mastu;
 • įmonė siekia užmegzti ar stiprinti bendradarbiavimą su Norvegijos organizacijomis žaliosios pramonės inovacijų srityje.
Tinkami pareiškėjai

Įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus (toliau – įmonės).

Pareiškėjas yra tinkamas, jei:

 • jis yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, veikianti (įsteigta) ne ilgiau kaip penkerius metus iki paraiškos Agentūrai pateikimo;
 • jam nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • jis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • jis yra įvykdęs su mokesčių mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • jo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.
Tinkami dalyviai

Dalyvis yra tinkamas, jei:

 • yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 3 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos;
 • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • dalyvauja vystant produktą(-us), dėl kuriam(-iems) reikalingos akceleravimo paslaugos.
Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • kelionės į Norvegijos mokslo ir technologijų akceleratorių vietovę ir iš jos viešuoju transportu, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos Norvegijos mokslo ir technologijų akceleratorių vietovėje išlaidos.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam dalyviui negali viršyti 800 Eur, vienai įmonei – 1 600 Eur.

Akceleravimo trukmė 5 darbo dienos.
Paraiškų pateikimo tvarka Pareiškėjas gali teikti vieną paraišką pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas, joje prioriteto tvarka nurodydamas ne daugiau kaip du dalyvius.
Paraiškų pateikimo terminas 2017 m. liepos 14 d. 15 val.15 min.
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamas su bendrąja rinka.
Aktualūs teisės aktai Įmonių atstovų dalyvavimo akceleravimo programose Norvegijos Karalystėje atrankos ir finansavimo sąlygų tvarkos aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2V-185
Pareiškėjas agentūrai privalo pateikti
 1. Paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS) priemonėmis (paraiškos A priedas pildomas tik anglų kalba);
 2. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto deklaraciją.
Kontaktai pasiteirauti Agentūros specialistė Rita Bogužaitė, tel. Nr. +370 687 30775, el. p. rita.boguzaite@mita.lt