Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų laboratorijų akreditacijos veiklų išlaidų kompensavimo lėšoms gauti Nr. LA1701

2017-03-28

 

Finansavimo tikslas:

Skatinti mokslo ir studijų institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, siekiant užtikrinti pasitikėjimą laboratorijų veiklos rezultatais, konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtrą, išteklių taupymą, klaidų prevenciją, efektyvų laboratorijų administravimą.

Finansuojamos veiklos:

1. Laboratorijų, veikiančių ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pagal šį kvietimą pateikimo, akreditacijai pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 standartą „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005) tyrimams, kurie nėra akredituoti Lietuvoje“, vykdyti.

2. Akredituotoms laboratorijoms atitikties įvertinimui ar akreditacijos sričiai išplėsti, siekiant vykdyti tyrimus, kurie nėra akredituoti Lietuvoje.

Galimi pareiškėjai:

Mokslo ir studijų institucija, siekianti gauti lėšas laboratorijos akreditacijos veikloms vykdyti ir atitinkanti Mokslo ir studijų institucijų laboratorijų akreditacijos skatinimo tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. kovo  16 d. įsakymu Nr. 2V-81 (toliau – Aprašas) nustatytus tinkamumo kriterijus.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2017-11-03 15:00 val.

Kita informacija:

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Apraše. Aprašas, paraiškos forma ir kita svarbi informacija yra skelbiama Agentūros tinklalapyje adresu: http://www.mita.lt.

 

Agentūrai teikiama:

1. Lydraštis, pasirašytas institucijos vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu institucija dalyvauja rengiant kelias paraiškas, jos gali būti pateikiamos vienu metu, išvardijant viename lydraštyje;

2. Paraiška (kiekvienai laboratorijai pildoma atskira paraiška, pildant Agentūros tinklalapyje pateiktą paraiškos formą) su priedais (Aprašo 1 priedas):

2.1. 2017 m. akreditacijos etapo, kuris prasideda ne anksčiau kaip 2016 m. lapkričio 2 d. ir baigiasi ne vėliau kaip 2017 m. spalio 31 d., patirtų išlaidų finansinė suvestinė;

2.2. išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos;

2.3. dokumentai, pagrindžiantys laboratorijos veikimą ne trumpiau kaip 2 metus iki kvietime nurodyto termino pabaigos;

2.4. kiti su paraiška susiję dokumentai, pagrindžiantys laboratorijoje atliekamų akreditacijos veiklų svarbą (teikiami pareiškėjo nuožiūra).

Informacija apie paraiškų teikimą: 

Paraiškų pateikimo būdas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiami atspausdinti, pasirašyti, sunumeruoti ir įrišti dokumentai bei elektroninės jų versijos, įrašytos į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 3 d. 24:00 val. Jeigu paraiškos siunčiamos paštu, prašome apie tai informuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 3 d. elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą iki 2017 m. lapkričio 3 d. 15:00 val.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga

Institucijos adresas:

A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius

Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

Leonidas Jelenskis
Tel. (8 5) 2644 701
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Interneto svetainė, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

 http://www.mita.lt

Svarbūs dokumentai

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.