Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę

Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 01

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

Finansavimo tikslas: 

skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Finansuojamos veiklos:

MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Finansuojamos veiklos nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (prototipo išbandymas ir demonstravimas, galutinio prototipo sukūrimas, bandomosios partijos gamyba, sukurto naujo produkto įvertinimas).

Galimi pareiškėjai:

  • mokslo ir studijų institucijos;
  • privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos.

Atrankos būdas:

projektų konkursas dviem etapais.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 

nustatoma pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 2V-144 įsakymu patvirtintos Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų fiksuotosios sumos nustatymo tyrimo ataskaitos 20 punktą.

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 2 027 340 Eur (dviejų milijonų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-06-26 09:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2017-11-29 16:00 val.

I etapo paraiškų pateikimo terminas: 

2017-09-15 15:00 val.

Planuojama I etapo paraiškų vertinimo trukmė iki:

2017-10-27 16:00 val.

Planuojamas II etapo paraiškų pateikimo terminas:

2017-11-29 16:00 val.
Jei I etapo paraiškų vertinimo terminas pratęsiamas, įgyvendinančioji institucija gali nustatyti vėlesnį II etapo paraiškų pateikimo terminą, apie tai informuodama pareiškėjus.

Kita informacija:

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama neprašant pateikti papildomų dokumentų:

pirmajame konkurso etape:

  1. parengtas verslo planas, kuriuo siekiama komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtą MTEP rezultatą, kuris atitinka Klasifikacijos aprašo 4 punkte nustatytus 6-ojo arba vėlesnio MTEP etapo požymius ir projektu įgyvendinamą veiksmų plano teminį specifiškumą;
  2. pasirašytas ketinimų steigti atžalinę įmonę protokolas (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);

antrajame konkurso etape:

  1. įsteigta atžalinė įmonė (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);
  2. pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis tarp mokslo ir studijų institucijos ir įsteigtos atžalinės įmonės.

Informacija atnaujinta 2017-10-11

Informacija apie paraiškų teikimą

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

  1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
  2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. siunčiamas elektroninis dokumentas (ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paraiškoje nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki paraiškoje nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga.

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas): 

Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2644701, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.