Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas
dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo

MITA kviečia Lietuvos MSI teikti paraiškas komandiruotėms užsienio valstybėse vykstantiems tiksliniams renginiams.

Tikslinis renginys – užsienio valstybėje vykstantis renginys, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

 • renginio paskirtis ir galimi dalyviai atitinka MITAP II projekto tikslus;
 • pareiškėjo pristatomos paslaugos atitinka renginio dalyvių galimus poreikius;
 • renginio vieta ir / arba auditorija atitinka prioritetines rinkas, išskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VšĮ Versli Lietuva vykdyto projekto „Lietuvos tikslinės eksporto rinkos: galimybių analizė ir verslo iššūkiai“ ataskaitoje.

Komandiruotės trukmė – iki 7 dienų

Paraiškų teikimo terminas*iki 2019 m. vasario 1 d. 

* Kvietimas teikti paraiškas komandiruotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į komandiruotes išsiuntus 80 dalyvių. 

Reikalavimai

Detalūs reikalavimai komandiruotėms bei finansavimo sąlygos yra apibrėžiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 2V-78 patvirtintame Projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga II“ komandiruočių į užsienio valstybes atrankos ir finansavimo tvarkos apraše“ (aktualioje redakcijoje). Teikti paraiškas komandiruotėms turi teisę atitinkantys Apraše apibrėžtas pareiškėjo ir dalyvio sąvokas:

Pareiškėjas - Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos bei valstybiniai mokslinių tyrimų institutai (toliau – MSI);

Dalyvis – pareiškėjo atstovas, vykstantis į tikslinę, tiesiogiai su MITAP II projekto tikslų realizavimu susijusią, komandiruotę užsienyje.

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjai, norintys pretenduoti komandiruotės finansavimui, MITA turi pateikti užpildytą ir pasirašytą paraišką komandiruotei (toliau – paraiška).

Darbo grupei paprašius, turi būti pateikiama ir papildoma informacija.

Dokumentų pateikimo terminas

Visi nurodyti dokumentai gali būti teikiami nuolat. Kvietimas teikti paraiškas baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į komandiruotes išsiuntus 80 dalyvių (bet ne vėliau nei iki 2019 m. vasario 1 d. 15.00 val.). Dokumentai į MITA, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomi asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti MITA paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į MITA iki MITA darbo laiko pabaigos. Išsiuntę dokumentus paštu, pareiškėjai iki pateikimo termino taip pat prašomi el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. atsiųsti elektronines dokumentų versijas.

Vertinimo procesas

Pareiškėjų pateiktas paraiškas vertina MITA direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Darbo grupė vertina renginio tikslingumą ir dalyvio atitikimą renginio / vizito tematikai, atsižvelgdama į:

 • konkretaus (-čių) pareiškėjo tikslo (-ų) realizavimą renginio kontekste;
 • MTEPI paslaugų ir mokslo potencialo pristatymo konkrečiame renginyje strategiją.

Darbo grupė, gavusi paraišką, privalo ją įvertinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Darbo grupei pritarus komandiruotei, tarp pareiškėjo ir MITA sudaroma lėšų skyrimo sutartis (Aprašo 3 priedas). 

Grįžęs iš komandiruotės, dalyvis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų MITA pateikia:

 • komandiruotės dalykinę ataskaitą (Aprašo 4 priedas);
 • išlaidų ataskaitą (Aprašo 5 priedas) ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Apie atrankos rezultatus pareiškėjas (-ai) informuojamas (-i) per tris darbo dienas.

Finansavimo sąlygos

Agentūra išlaidas kompensuoja pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tačiau neviršijant fiksuotų įkainių, nustatytų vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita).

MITA kompensuoja Pareiškėjui komandiruotės išlaidas per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Aprašo 21 punkte tinkamai pateiktų dokumentų gavimo dienos. 

Svarbūs dokumentai

Kontaktinis asmuo konsultacijoms

 • Gintarė Narakienė, tel. 8 (610) 39339, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kvietimas teikti paraiškas dėl stažuočių finansavimo (1)

MITA, įgyvendindama projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skelbia kvietimą teikti paraiškas aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkų ir/arba kitų tyrėjų stažuočių Mančesterio intelektinės nuosavybės universitete (The University of Manchester Intellectual Property) finansavimui gauti.

Stažuotės tikslas – kelti mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų paslaugų teikimo bei rezultatų komercinimo kvalifikaciją.

Stažuotės trukmė – 3 mėn.

Galimų stažuotojų iš Lietuvos skaičius – 3.

Priimančiosios organizacijos mokestis - 4000 Eur.

MITA stažuočių išlaidas stažuotojo darbdaviui kompensuoja vadovaudamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktualia redakcija, galiojančia išlaidų kompensavimo dieną.

Paraiškos aukščiau nurodytų stažuočių finansavimui teikiamos bendra tvarka, vadovaujantis projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ stažuočių užsienio valstybėse atrankos tvarkos aprašu.

Priedas: stažuotės aprašymas anglų kalba 

Visas stažuotės sąlygas su priimančiąja institucija stažuotojas derinasi savarankiškai.

Kvietimas teikti paraiškas dėl stažuočių finansavimo (2)

MITA, įgyvendindama projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skelbia kvietimą teikti paraiškas aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkų ir/arba kitų tyrėjų, stažuotčių Inovacijų tarnyboje TRUSTECH (TRUSTECH yra NHS (National Health service) organizacija)), kuri išskirtinai specializuojasi sveikatos priežiūros srityje (http://www.trustech.org.uk/) finansavimui gauti.

Stažuotės tikslas – kelti mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų paslaugų teikimo bei rezultatų komercinimo kvalifikaciją.

Stažuotės trukmė – pasirinktinai: 1 mėn, 2 mėn, 3 mėn.

Galimų stažuotojų iš Lietuvos skaičius – 3.

Priimančiosios organizacijos mokestis – 1 mėn.- 2000 Eur; 2 mėn. – 3000 Eur; 3 mėn. – 4000 Eur.

MITA stažuočių išlaidas stažuotojo darbdaviui kompensuoja vadovaudamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktualia redakcija, galiojančia išlaidų kompensavimo dieną.

Paraiškos aukščiau nurodytų stažuočių finansavimui teikiamos bendra tvarka, vadovaujantis projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ stažuočių užsienio valstybėse atrankos tvarkos aprašu.

Priedas: stažuotės aprašymas anglų kalba 

Visas stažuotės sąlygas su priimančiąja institucija stažuotojas derinasi savarankiškai.

Kvietimas teikti paraiškas
MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo STAŽUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖSE
2017-05-11

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus aktyviai teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas.

Tikimasi, kad stažuotės padės užtikrinti bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį bei sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui bendradarbiaujant mokslo ir verslo organizacijoms, skatins mokslo ir studijų institucijų verslumą. 

Stažuotės užsienio valstybėse organizuojamos pagal MITA koordinuojamą projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skirtą skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

Laukiamas rezultatas – padidinta mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija, kompetencija bei praktiniai gebėjimai mokslo vadybos / intelektinio produkto vadybos, produktų kūrimo, „komerciškai“ jautrios intelektinės nuosavybės apsaugos, komerciškai taikomų technologijų identifikavimo ir pan. srityse.

Kvietimas stažuotei

MITA kviečia mokslininkus, kitus tyrėjus ir mokslo vadybininkus iš Lietuvos MSI teikti paraiškas 2017-2018 m. stažuotėms užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse.

Stažuotės trukmė – nuo 28 iki 100 dienų (nepertraukiamas laikotarpis).

Paraiškų teikimo terminas*2017 m. vasario 1 d. – 2018 m. gruodžio 30 d. 

* Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų. 

Reikalavimai

Detalūs reikalavimai stažuotojams bei finansavimo sąlygos yra apibrėžiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 2V-27 patvirtintame Projekto „MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA – MITAP II“ stažuočių užsienio valstybėse atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Teikti paraiškas stažuotėms turi teisę asmenys, atitinkantys Apraše apibrėžtą stažuotojo sąvoką:

Stažuotojas – aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkas ir kitas tyrėjas, mokslo vadybininkas, darbo sutarties ar kitu pagrindu dirbantis aukštojoje mokykloje ir / ar valstybiniame mokslinių tyrimų institute, kai jo darbo funkcijos yra susijusios su mokslo ir jo rezultatų komercinimu ir šios funkcijos yra nurodytos jo pareigybės aprašyme. 

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse stažuotėse, MITA turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Užpildytą ir pasirašytą paraišką stažuotei su priedais (toliau – paraiška).

Darbo grupei pritarus stažuotei, tarp stažuotojo, stažuotojo darbdavio ir MITA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti sudaroma lėšų skyrimo sutartis. 

Grįžęs iš stažuotės, stažuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų MITA pateikia:

 • Laisvos formos ataskaitą apie pasiektus stažuotėje rezultatus (toliau – Pirminė ataskaita);
 • Stažuotoją priėmusios organizacijos raštą, kuriame būtų nurodyta, kokias veiklas vykdė stažuotojas stažuotės metu ir kokių rezultatų pasiekė.

Dokumentų pateikimo terminas

Visi nurodyti dokumentai gali būti teikiami nuolat. Kvietimas teikti paraiškas baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų (bet ne vėliau nei iki 2018 m. gruodžio 30 d. 15.00 val.). Dokumentai į MITA, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomi asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti MITA paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į MITA iki MITA darbo laiko pabaigos. Išsiuntę dokumentus paštu, pareiškėjai iki pateikimo termino taip pat prašomi el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. atsiųsti elektronines dokumentų versijas.

Vertinimo procesas

Pareiškėjų vertinimą sudarys 2 etapai :

 • I etapas – administracinės atitikties vertinimas, kurio metu patikrinama, ar paraiška atitinka Aprašo 2 priede nustatytus administracinės atitikties kriterijus.
 • II etapas – naudos ir kokybės vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškos atitikimas Aprašo 3 priede išvardintiems vertinimo kriterijams.

Paraiškas vertins MITA direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Finansavimo sąlygos

MITA stažuočių išlaidas Stažuotojo darbdaviui kompensuoja vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita).

MITA kompensuoja Stažuotojo darbdaviui stažuotės išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 17-18 p. pateiktų atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo MITA dienos. 

Svarbūs dokumentai

Kontaktinis asmuo konsultacijoms

 • Lina Černeckaitė, tel. 8 5 2644 711, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.